Externí bezpečnostní poradce ADR

 

Přehled činnosti

Povinnosti bezpečnostního poradce - stručný výtah z Evropské dohody ADR:

Hlavním úkolem poradce, při zachování odpovědnosti vedoucího podniku, je snažit se všemi vhodnými prostředky a opatřeními v mezích příslušných činností výše uvedeného podniku usnadnit provádění těchto činností v souladu s platnými předpisy a co nejbezpečnějším způsobem.

 S přihlédnutím k činnostem podniku má poradce zejména tyto povinnosti:

 • dohlížet na dodržování předpisů pro přepravu nebezpečných věcí;
 • radit svému podniku při operacích souvisejících s přepravou nebezpečných věcí;
 • připravit výroční zprávu pro vedení svého podniku nebo popřípadě pro místní orgán veřejné správy, o činnostech podniku týkajících se přepravy nebezpečných věcí. Takové výroční zprávy musí být uchovávány po dobu pěti let a musí být k dispozici národním orgánům na jejich žádost.

 Poradce má rovněž za povinnost sledovat zejména tyto činnosti a postupy vztahující se k dotčeným činnostem podniku:

 • postupy pro dodržování předpisů upravujících zařazování nebezpečných věcí určených k přepravě;
 • postup podniku při pořizování dopravních prostředků s ohledem na respektování všech zvláštních požadavků souvisejících s přepravou nebezpečných věcí;
 • postupy kontrol zařízení užívaného při přepravě, nakládce nebo vykládce nebezpečných věcí;
 • vlastní školení zaměstnanců podniku, včetně školení o změnách předpisů, a vedení záznamů o takovém školení;
 • uplatňování vhodných nouzových postupů v případě jakékoli nehody nebo mimořádné události, která může nepříznivě ovlivnit bezpečnost přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí;
 • analýzy a, pokud je to potřebné, vypracovávání zpráv týkajících se vážných nehod, mimořádných události nebo závažných porušení předpisů zjištěných během přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí;
 • uplatňování vhodných opatření k zamezení opakování nehod, mimořádných událostí nebo závažných porušení předpisů;
 • dodržování právních předpisů a zvláštních požadavků spojených s přepravou nebezpečných věcí, týkajících se volby a využití subdodavatelů nebo jiných třetích osob;
 • ověřování, že zaměstnanci účastnící se přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí mají k dispozici podrobné pracovní postupy a pokyny;
 • zavádění opatření ke zvýšení informovanosti o nebezpečích spojených s přepravou, nakládkou a vykládkou nebezpečných věcí;
 • uplatňování kontrolních postupů s cílem zajistit, aby v dopravních prostředcích byly k dispozici doklady a bezpečnostní výbava, které musí doprovázet přepravu, a aby tyto doklady a výbava byly v souladu s předpisy;
 • uplatňování kontrolních postupů s cílem zajistit dodržování předpisů pro nakládku a vykládku;
 • existenci bezpečnostního plánu v případě přepravy vysoce rizikových nebezpečných věcí

 Každý dotčený podnik musí na požádání informovat o totožnosti svého poradce příslušný orgán nebo instituci pověřenou pro tento účel.

 Poradce musí být držitelem osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí po silnici. Toto osvědčení musí být vydáno příslušným orgánem nebo organizací pověřenou pro tento účel (v ČR Ministerstvo dopravy).

O firmě Becard Trade s.r.o

Historie naší firmy Becard Trade s.r.o. se začala psát v roce 2011. Stavebním kamenem firmy se stala dlouholetá praxe v oblasti přepravy nebezpečných věcí po silnici.

Naše společnost je transparentní a pracovní tým tvoří specialisté jejichž doménami jsou finance, marketing, IT, obchod a reklama. Při práci se řídíme podmínkami přepravy nebezpečného nákladu, které ukládá ADR.

Kontakt

spolehliva-firma-2014 125Becard Trade, s.r.o.

Horní Vršava V/146

760 01 Zlín

Tel. +420 603 795 541

poradce@becard.cz

Certifikáty

osvedceni1-sml   osvedceni2-sml