Externí bezpečnostní poradce ADR

 

Galerie značek

 

  Výbušné látky a předměty 
  Výbušné látky a předměty 
  Hořlavé plyny
  Hořlavé plyny
  Nehořlavé, netoxické plyny 
  Toxické plyny 
  Hořlavé kapaliny
 

Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky
a znecitlivěné tuhé výbušné látky

  Samozápalné látky
 

Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny

  Látky podporující hoření
  Organické peroxidy
  Toxické látky
  Infekční látky
  Radioaktivní látky
  Štěpné látky
  Žíravé látky
  Jiné nebezpečné látky a předměty
  Látky ohrožující životní prostředí
  Zahřáté látky
  Příprava v omezeném množství
  Přeprava na vyňatém množství
 

Zaplynovaná dopravní jednotka (vozidlo,kontejner,
cisternový kontejner, přemístitelná cisterna, MEGC)

 

Nebezpečí udušení - látky v kusech nebo ve vozidle,
představující riziko udušení, jsou-li používány pro účely
chlazení nebo kondiciování (jako jsou například suchý
led,nebo hluboce zchlazený kapalný dusík, nebo
hluboce zchlazený kapalný argon)

 

Třídy nebezpečných látek a věcí dle dohody ADR

V ADR existují následující třídy nebezpečných věcí:

Třída 1 Výbušné látky a předměty
Třída 2 Plyny dusivé, hořlavé, toxické, žíravé, podporující hoření
Třída 3 Hořlavé kapaliny, znecitlivěné kapalné výbušné látky
Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky
Třída 4.2 Samozápalné (pyroforní) látky, látky schopné samoohřevu
Třída 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
Třída 5.1 Látky podporující hoření
Třída 5.2 Organické peroxidy
Třída 6.1 Toxické látky
Třída 6.2 Infekční látky
Třída 7 Radioaktivní látky
Třída 8 Žíravé látky
Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty (např. zahřáté, karcinogenní, GMO, PCB atd.)

O firmě Becard Trade s.r.o

Historie naší firmy Becard Trade s.r.o. se začala psát v roce 2011. Stavebním kamenem firmy se stala dlouholetá praxe v oblasti přepravy nebezpečných věcí po silnici.

Naše společnost je transparentní a pracovní tým tvoří specialisté jejichž doménami jsou finance, marketing, IT, obchod a reklama. Při práci se řídíme podmínkami přepravy nebezpečného nákladu, které ukládá ADR.

Kontakt

spolehliva-firma-2014 125Becard Trade, s.r.o.

Horní Vršava V/146

760 01 Zlín

Tel. +420 603 795 541

poradce@becard.cz

Certifikáty

osvedceni1-sml   osvedceni2-sml