Externí bezpečnostní poradce ADR

 

O ADR

Co je ADR

Jsou to nebezpečné věci vymezeny v zákoně o silniční dopravě, jako látky a předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí.

Sama dohoda ADR definuje nebezpečné věci jako látky a předměty, jejichž přeprava je Dohodou ADR zakázána nebo dovolena, a to pouze z podmínek v nípředepsaných.

Jedná se tedy o látky a předměty, které mohou mít např. jednu nebo více následujících nebezpečných vlastností: výbušnost, tlak plynů, hořlavost kapalin či tuhých látek, samozápalnost, oxidační schopnost, jedovatost, infekčnost, radioaktivitu, žíravost, rakovinotvornost, jsou nebezpečné svou vysokou teplotou při přepravě, poškozují životní prostředí apod.

Nutnost sjednocení podmínek přepravy nebezpečných látek a předmětů vedla státy ke vzniku mezinárodních předpisů a tedy ke vzniku dohody ADR.

Pojem "PŘEPRAVA" (ať už mezinárodní nebo vnitrostátní) zahrnuje proces příjmu, odesílání a dopravy nebezpečných věcí.

Na základě mezinárodně platného Osvědčení, vydaného Ministerstvem dopravy ČR, Vám mohu nabídnout služby bezpečnostního poradce pro přepravy dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR). Zákon č. 111/1994 Sb. (Zákon o silniční dopravě) v platném znění, stanovuje povinnost dodržovat dohodu ADR i ve vnitrostátní přepravě. Povinnost ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí se týká nejen autodopravců, ale také příjemců a odesílatelů nebezpečných věcí. Není-li ve Vašem podniku bezpečnostní poradce ADR ustanoven, může Vám být uložena pokuta až 1 000 000 Kč ! Více info zde( Legislativa).  

Služby bezpečnostního poradce jsou obvykle poskytovány na smluvním základě - Smlouva o poskytování služeb podle Obchodního zákoníku. Toto řešení je vhodné pro firmy, které nemají vlastního zaměstnance s kvalifikací a osvědčením bezpečnostního poradce, který musí být schopen nepřetržitě sledovat změny předpisů v oblasti přeprav nebezpečných věcí.

Je možné dohodnout i jinou formu spolupráce, např. dle zákoníku práce. 

Provozovatelé čerpacích stanic PHM (včetně neveřejných) jsou povinni ustanovit ve svém podniku bezpečnostního poradce....

Nebezpečné odpady z hlediska ADR 

V rámci poradenské činnosti je nutné řešit z pohledu ADR i záležitost odesílání nebezpečných odpadů z podniku. Před předáním odpadů oprávněné firmě vznikají u původců odpadů některé povinnosti, vyplývající z těchto předpisů. 

Původce odpadu se tak může dostat do role odesílatele nebezpečné věci dle ADR. Řada původců to mnohdy netuší a spoléhá na odpadové firmy. Předáním nebezpečných odpadů specializované odpadové firmě se odesílatel svých povinností nezbaví. Odpadové firmy plní obvykle pouze povinnosti dopravce dle ADR. Toto bývá často předmětem sporu v případě, kdy dojde ke kontrole nebo nehodě na silnici.

 Jako příklad původců nebezpečných odpadů lze uvést například zdravotnická a veterinární zařízení. Většina těchto zařízení odesílá nebezpečné odpady, např. různé infekční odpady, nepoužitá léčiva, obaly od léků, infikované nemocniční prádlo apod.

Odesílání dle "plné ADR" je u nebezpečných odpadů ve zdravotnictví jednoznačné u odpadů pod kódem 18 01 03, které jsou zařazeny dle ADR pod UN čísla 2814 a 2900. U dalších UN čísel, pod která mohou být zdravotnické odpady zařazeny, existují výjimky vztahujících např. ke způsobu balení a dopravy. Pro zhodnocení, kdy lze tyto látky přepravovat mimo režim "plné ADR", a tedy s různými úlevami, je nutné využít pomoc bezpečnostního poradce.

O firmě Becard Trade s.r.o

Historie naší firmy Becard Trade s.r.o. se začala psát v roce 2011. Stavebním kamenem firmy se stala dlouholetá praxe v oblasti přepravy nebezpečných věcí po silnici.

Naše společnost je transparentní a pracovní tým tvoří specialisté jejichž doménami jsou finance, marketing, IT, obchod a reklama. Při práci se řídíme podmínkami přepravy nebezpečného nákladu, které ukládá ADR.

Kontakt

spolehliva-firma-2014 125Becard Trade, s.r.o.

Horní Vršava V/146

760 01 Zlín

Tel. +420 603 795 541

poradce@becard.cz

Certifikáty

osvedceni1-sml   osvedceni2-sml