Externí bezpečnostní poradce ADR

 

Legislativa

Výtah ze Zákona č. 111/1994 Sb. (zákon o silniční dopravě) ve znění novely č. 119/2012 Sb., a Vyhlášky č. 478/2000Sb., ve znění novely č. 269/2012 Sb.:

Zákon 111/1994 Sb.: 

§22

(1) Nebezpečné věci jsou látky a předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí.

(2) Silniční dopravou je dovoleno přepravovat pouze nebezpečné věci vymezené Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí („Dohoda ADR“), a to za podmínek v ní uvedených.

§23

(1) Osoba předávající nebezpečné věci k přepravě (dále jen „odesílatel“) je při přepravě nebezpečných věcí povinna v souladu s Dohodou ADR:

a) předat dopravci řádně a úplně vyplněné průvodní doklady,

b) zatřídit a předat k přepravě pouze nebezpečné věci, jejichž přeprava je dovolena,

c) předat nebezpečné věci k přepravě pouze, jsou-li dodržena ustanovení o způsobu přepravy nebezpečných věcí,

d) dodržet ustanovení o zákazu společné nakládky,

e) použít k balení nebezpečných věcí pouze schválené a předepsané obaly,

f) zatřídit, zabalit a označit kusy nebezpečných věcí nápisy a bezpečnostními značkami,

g) označit kontejner bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu,

h) ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí,

i) zabezpečit školení ostatních osob podílejících se na přepravě a

j) uchovávat po dobu 2 let předepsané doklady.

 

(2) Dopravce je při přepravě nebezpečných věcí povinen v souladu s Dohodou ADR:

a) zajistit, aby v dopravní jednotce byly při přepravě řádně a úplně vyplněné průvodní doklady,

b) zajistit, aby pro přepravu nebezpečných věcí byla použita dopravní jednotka k tomu způsobilá a vybavená předepsanými doklady,

c) zajistit, aby přepravu prováděla pouze osádka dopravní jednotky složená z držitelů odpovídajících osvědčení,

d) převzít k přepravě a přepravovat pouze nebezpečné věci, jejichž přeprava je dovolena,

e) zajistit dodržení ustanovení o nakládce, včetně zákazu společné nakládky, vykládce, manipulaci, zajištění nákladu, provozu dopravní jednotky a dozoru nad ní,

f) zabránit úniku látek nebo poškození přepravovaných věcí a nepřevzít k přepravě nebezpečné věci, u nichž je jejich obal poškozený nebo netěsný,

g) zajistit, aby v případě nehody nebo mimořádné události členové osádky vozidla provedli opatření uvedená v písemných pokynech pro řidiče vozidla,

h) provádět přepravu dopravní jednotkou označenou bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu,

i) převzít k přepravě pouze kontejner označený bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu,

j) používat dopravní jednotku vybavenou předepsanou výbavou,

k) dodržet ustanovení o způsobu přepravy nebezpečných věcí,

l) vybavit dopravní jednotku hasicími přístroji,

m) ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí a

n) uchovávat po dobu 2 let předepsané doklady.

 

(3) Osoba zajišťující vykládku nebezpečných věcí (dále jen „příjemce“) je při přepravě nebezpečných věcí povinna v souladu s Dohodou ADR:

a) ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí,

b) dodržet ustanovení o vykládce, čištění a dekontaminaci vozidla,

c) zabezpečit školení ostatních osob podílejících se na přepravě a

d) uchovávat po dobu 2 let předepsané doklady.

 

(4) Povinnosti dopravce, odesílatele a příjemce musí být zajištěny i v případě, že jde o přepravu pro vlastní potřeby. 

§35

(4) Dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy při porušení tohoto zákona uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč dopravci, příjemci nebo odesílateli, který nedodrží podmínky stanovené pro silniční dopravu nebezpečných věcí.

Vyhláška č. 478/2000Sb.: 

§17 - Bezpečnostní poradci pro přepravu nebezpečných věcí

(1) Povinnosti právnických a fyzických osob týkající se bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou (dále jen "bezpečnostní poradci"), jak jsou uvedeny v dohodě, se nevztahují na osoby, jejichž činnost se týká přepravovaných množství nebezpečných věcí, která jsou v každé dopravní jednotce menší než limity uvedené v dohodě, příloze A, části 1 kapitole 1.1 bodu 1.1.3.6, části 2 kapitole 2.2 bodu 2.2.7.1.2, části 3 kapitole 3.3 a části 3 kapitole 3.4.

(2) Činnost bezpečnostního poradce může v souladu s dohodou vykonávat pouze fyzická osoba, která má platné osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce vydané v České republice nebo některém ze států Evropských společenství.

Čerpací stanice pohonných hmot 

Na majitele a provozovatele čerpacích stanic PHM se vztahuje povinnost mít ustanoveného bezpečnostního poradce ADR. Jedná se nejen o čerpací stanice veřejně přístupné, ale také o různé vnitropodnikové čs, výdejní stojany v areálech bývalých JZD, bencalory, a také např. firemní zásobníky LTO pro vytápění. V těchto případech, kdy je látka zavážena cisternami, nelze uplatnit žádnou vyjímku. Vždy se bude jednat o přepravu podle "plné" ADR. Čerpací stanice PHM (nafta, benzím, LPG, topný olej...) je vždy v roli příjemce nebezpečných látek dle §23 zákona č.111/1994 Sb, musí mít ustanoveného bezpečnostního poradce a proškolovat své zaměstnance jako ostatní osoby podílející se na přepravě.

Plné znění stanoviska MDČR ve věci povinnosti čerpacích stanic mít ustanoveného poradce:

Povinnost čerpací stanice PHM mít jmenovanou osobu bezpečnostního poradce 

Dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) musí každý podnik jmenovat bezpečnostního poradce, jak je uvedeno v pododdíle 1.8.3.1 uvedené dohody:

1.8.3.1 „Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců, dále nazývaných „poradci“ pro přepravu nebezpečných věcí, odpovědných za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí“.

Od jmenování lze upustit pouze v případě, že společnost manipuluje, skladuje či provádí jiné operace s nebezpečnými věcmi, viz prováděcí vyhláška k zákonu o silniční dopravě č. 478/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

Bezpečnostní poradci pro přepravu nebezpečných věcí

(1) Povinnosti právnických a fyzických osob týkající se bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou (dále jen "bezpečnostní poradci"), jak jsou uvedeny v dohodě, se nevztahují na osoby, jejichž činnost se týká přepravovaných množství nebezpečných věcí, která jsou v každé dopravní jednotce menší než limity uvedené v dohodě, příloze A, části 1 kapitole 1.1 bodu 1.1.3.6, části 2 kapitole 2.2 bodu 2.2.7.1.2, části 3 kapitole 3.3 a části 3 kapitole 3.4.

Ustanovení z vyhlášky č. 478/200 Sb., se však na tento případ nemohou vztahovat, neboť se týkají přeprav v kusech a čerpací stanice PHM jsou zaváženy cisternovými vozidly.

Pokud je tedy čerpací stanice PHM v přepravním řetězci vedena jako příjemce a je také takto uvedena v přepravním dokladu, pak jmenovanou osobu bezpečnostního poradce dle dohody ADR mít musí. Povinnost bezpečnostního poradce spočívá zejména v poradenství, přípravě výroční zprávy a také v kontrole bezpečnostního plánu. Osoby pracující na čerpací stanici PHM a přicházející do styku s nebezpečnými věcmi dle dohody ADR musejí být proškoleny dle kapitoly 1.3 dohody ADR, jako osoby podílející se na přepravě. 

Odborné stanovisko k čerpacím stanicím pohonných hmot si můžete stáhnout přímo ze stránek Ministerstva dopravy zde . (čerpací stanice PHM…doc)

V některých případech nemusí být ustanoven bezpečnostní poradce 

Na základě Vyhlášky č. 478/2000 Sb., §17, je možné vyjmout některé přepravy nebezpečných věcí z povinnosti mít v podniku ustanoveného bezpečnostního poradce.

Dle této vyhlášky se jedná o: "přepravy a související manipulace s nebezpečnými věcmi v množstvích, která jsou v každé dopravní jednotce menší než limity uvedené v dohodě ADR, příloze A, části 1 kapitole 1.1 bodu 1.1.3.6, části 2 kapitole 2.2 bodu 2.2.7.1.2, části 3 kapitole 3.3 a části 3 kapitole 3.4."

Konkrétně se tak může jednat o přepravy v omezených a vyňatých množstvích, podlimitní přepravy, vynětí z platnosti, a dále může jít o vynětí například na základě zvláštního ustanovení pro některé nebezpečné látky nebo věci.

 Ovšem i v těchto případech je většinou nutné plnit některá ustanovení dohody ADR v závislosti na tom, v jakém režimu je nebezpečná látka přepravována!

Dále je třeba mít na paměti, že přepravy v omezených, vyňatých, a podlimitních množstvích se týkají pouze kusové přepravy, nikoliv např. cisternových přeprav. 

Přeprava nebezpečného odpadu

Obecně platné principy pro přepravu nebezpečného odpadu

V paragrafu 13 Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb v platném znění je v odst. 1 uvedeno, že "balení nebezpečných odpadů se řídí přiměřeně zvláštními právními předpisy" a v odstavci 2 je pak mimo jiné uvedeno, že "původce je povinen zajistit označení nebezpečných odpadů dle zvláštního právního předpisu".

V paragrafu 24 je pak uvedeno že, "osoby zúčastněné na přepravě odpadů jsou povinny zabezpečit přepravu odpadů v souladu s požadavky stanovenými ve zvláštních předpisech. "

Ve všech těchto případech se zvláštními předpisy mají na mysli Zákon o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. v platném znění a Evropská dohoda o přepravě nebezpečných věcí, známá pod zkratkou ADR.

Nebezpečný odpad a jeho přeprava má tedy oproti přepravě tzv. ostatních odpadů řadu zvláštností a je více "svázána" dalšími předpisy a nařízeními. U nebezpečných odpadů nestačí jejich přiřazení k příslušným katalogovým číslům, ale je rovněž nutno provést jejich zařazení do tzv. UN čísel (dle předpisů citovaných výše). Nebezpečný odpad je v některých případech nutno zabalit do certifikovaných obalů, označit jinak než odpady bezpečné atd. Další důležitou povinností je vystavení tzv. přepravních dokladů. Zde velmi často dochází k záměně těchto dokladů s Evidenčním listem pro přepravu nebezpečných odpadů, což je zcela jiný dokument. Přepravní doklady vystavuje a za jejich obsah zodpovídá ten, kdo odpad podává k přepravě, tedy v naprosto drtivé většině případů původce odpadu. S přípravou, označováním a odesíláním nebezpečných odpadů jsou spojeny ještě další povinnosti, jejichž výčet a způsoby řešení může navrhnout pouze zkušený odborník - bezpečnostní poradce. Představa řady původců odpadů, že předáním odpadů tzv. "odpadové" firmě se výše uvedených povinností zbaví, je mylná!

Převážná většina původců odpadů odesílá nebezpečný odpad v tzv. nadlimitních množstvích na jedné dopravní jednotce a má tedy zákonnou povinnost jmenovat bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí. 

Nebezpečný odpad - specifika ve zdravotnictví a veterinární péči

Většina zdravotnických zařízení také odesílá nebezpečný odpad, jako např. různé infekční odpady, nepoužitá léčiva a cytostatika, obaly od léčiv, ostré předměty, ale i chemické odpady. Odesílání infekčního nemocničního prádla (!) - i když dle Zákona o odpadech odpadem není -podléhá rovněž režimu ADR/RID.

Odesílání v tzv. nadlimitních množstvích u nebezpečných odpadů je ve zdravotnictví nezpochybnitelné u odpadů pod kódem 18 01 03, které byly zařazeny dle ADR nebo RID do UN čísla 2814 a 2900 (nejsou nikdy podlimitní), u odpadů, které byly zařazeny dle ADR/RID pod UN číslo 3291 je podlimitním množstvím 333 kg, pokud je odpad zabalen dle požadavků ADR/RID. U jiných UN čísel, pod která mohou být zdravotnické nebezpečné odpady zařazeny, existuje spousta výjimek a podmínek vztahujících se k balení a způsobu dopravy a pro stanovení podlimitního množství je pak nutno využít pomoc odborníka - bezpečnostního poradce.

POZOR! Předáním nebezpečných odpadů specializované odpadové firmě se původce nebezpečných odpadů - odesilatel - povinností odesilatele nezbaví. Odpadové firmy plní zpravidla pouze požadavky Zákona o odpadech a povinnosti dopravce dle ADR/RID.

Z výše uvedeného vyplývá, že prakticky každé větší zdravotnické zařízení je odesilatelem nebezpečných odpadů v nadlimitních množstvích a tak při přepravě nebezpečného odpadu PODLÉHÁ zákonné povinnosti jmenovat bezpečnostního poradce.

Řada firem se mylně domnívá, že v případě, kdy nedopravují, nevyrábějí ani neodesílají nebezpečné věci, ale jsou pouze příjemci nebezpečných věcí, se na ně nevztahuje povinnost ustanovit bezpečnostního poradce. Od 1.5.2004 mají tuto povinnost ustanovenou ve výše citovaných zákonech i příjemci.

POZOR: Osobu bezpečnostního poradce ADR musí jmenovat každá firma, která provede alespoň jednou za rok přepravu plně dle ADR. Tento požadavek se týká dopravů, odesílatelů, ale i příjemců(!).

O firmě Becard Trade s.r.o

Historie naší firmy Becard Trade s.r.o. se začala psát v roce 2011. Stavebním kamenem firmy se stala dlouholetá praxe v oblasti přepravy nebezpečných věcí po silnici.

Naše společnost je transparentní a pracovní tým tvoří specialisté jejichž doménami jsou finance, marketing, IT, obchod a reklama. Při práci se řídíme podmínkami přepravy nebezpečného nákladu, které ukládá ADR.

Kontakt

spolehliva-firma-2014 125Becard Trade, s.r.o.

Horní Vršava V/146

760 01 Zlín

Tel. +420 603 795 541

poradce@becard.cz

Certifikáty

osvedceni1-sml   osvedceni2-sml